باشگاه حرفه ای ها

باشگاه حرفه ای هاطبق اصل کشف استعداد های نهفته و پرورش خلاقیت که بیانگر ایجاد شرایطی است جهت کشف استعدادهای گوناگون دانش آموزان که امکان بروز و پرورش پیدا کندو نیز مانع برزو خلاقیت دانش آموزان نشود بلکه مشوق نوآوری ها و ابتکارات جسورانه آن ها شود. در این راستا باشگاه حرفه ای ها در […]