اهداف:


1) پرورش شخصیت، خصوصیات و فرهنگ
2) تاکید بر فهم ساده قرآن و مفاهیم اهل بیت
3) تقویت فرهنگ کار و تلاش
4) افزایش اراده و پشتکار و قدرت برنامه ریزی
5) پرورش کار گروهی
6) تقویت اعتماد به نفس
7) کسب بصیرت و معرفت دینی
8) لذت کسب دانش و مهارت های زندگی
9) ایجاد استقلال شخصیت
10) یادگیری تحلیلی و قدرت حل مسئله
11) تقویت مهارت های اجتماعی
12) پرورش خلاقیت

ویژگی های معلم راهنما :

• جوان
• تحصیلات عالی دانشگاهی
• ارتباط مستمر با خانواده
• ارتباط و پیگیری های مستمر تربیتی آموزشی هر دانش آموز
• ارتباط مستمر با دبیران برای اطلاع از وضعیت هر دانش آموز
• مشاوره های آموزشی تربیتی

ویژگی های معلم ایده آل:

• جوان
• تحصیلات عالی دانشگاهی
• تدریس پویا
• شناخت دوران نوجوانی
• هم راستا با راهبردهای تربیتی مدرسه