اهداف مجتمع قدسیان

 • پرورش شخصیت، خصوصیات و فرهنگ
 • مسلط بر هیجانات، سرزنده و شاداب
 • تقویت فرهنگ کار و تلاش
 • افزایش اراده و پشتکار و قدرت برنامه ریزی
 • منطقی، فکور و اهل تدبر
 • تقویت اعتماد به نفس
 • آرمان خواه و میهن دوست
 • لذت کسب دانش و مهارت های زندگی
 • ایجاد استقلال شخصیت
 • تقویت مهارت های اجتماعی
 • یادگیری تحلیلی و قدرت حل مسئله
 • خودشکوفا، خلاق و نوآور