خود فراگیری :

ایجاد فضایی مناسب با تکیه بر معلومات و مهارت های دانش آموزان برای کشف مجهولات و حل مسئله بدون دخالت مستقیم مربیان

تفاوت های فردی :

توجه به ویژگی های دانش آموزان و تنظیم برنامه های مناسب توانایی ها و استعداد های هر فرد.

حق انتخاب:

ایجاد فضایی که انتخاب و آزادی به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان تربیت دینی در آن میسور باشد.

کار گروهی:

سعی می شود به گونه ای برنامه ریزی شود تا حداکثر فعالیت ها به صورت جمعی و مشارکتی انجام شود.

نشاط و آرامش:

ایجاد شرایطی که در آن افراد با آرامش و نشاط در فعالیت ها شرکت کنند و همواره به مدرسه علاقه مند باشند.

عزت و کرامت نفس:

ایجاد فضایی که احترام متقابل و تکریم افراد به نحوی باشد که به عزت نفس خود پی ببرند و در صدد حفظ و اعتلای آن برآیند.

درونی کردن انگیزه ها:

ایجاد محیطی که فعالیت های دانش آموزان در آن تا حد ممکن با انگیزه های درونی و بدون استفاده از تشویق ها و تنبیه های معمول صورت گیرد.

تقید به ارزش ها:

فراهم کردن شرایطی که موجب بیداری فطرت و اعتقاد راسخ دانش آموزان به ارزش های مذهبی و التزام عملی ایشان به شعائر دینی گردد.

خلاقیت و استعداد:

ایجاد شرایطی که استعدادهای گوناگون افراد امکان بروز و پرورش پیدا کند و نه تنها مانع بروز خلاقیت دانش آموزان نشود، بلکه مشوق نوآوری ها و ابتکارات جسورانه آن ها شود.

فراگیری دانش:

یکی از اساسی ترین اصول مدرسه ی زندگی فراگیری علم و دانش در سطحی مناسب مورد نیاز دانش آموزان است.

مسئولیت پذیری:

ایجاد محیطی مناسب در جهت تقویت مسئولیت پذیری افراد به نحوی که دانش آموزان به قدرت برنامه ریزی مناسب با در نظر گرفتن عواقب کارها دست یابند.

ارزیابی:

ارزیابی ها و سنجش دانش آموزان بر اساس تلاش و کوشش آنها در طول سال انجام می گیرد و نه فقط به صورت یک آزمون پایانی و یک شیوه ثابت.

www.ghodsiansch.ir about ghodsian 10